Fersterke endotracheale buizen (oraal / nasaal) (mei / sûnder manchet)